www.um.sanok.pl/profilaktyka
Strona główna         Napisz do nas         Ważne linki

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Punkt Informacyjno Konsultacyjny ds.Problemów Alkoholowych


Test AUDIT

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu

Placówki leczenia uzależnień


Badania

Badania dotyczące używania alkoholu przez młodzież
Opinie mieszkańców o bezpieczeństwie

Działania i programy profilaktyczne


Aktualnie realizowane programy profilaktyczne

7 kroków
3 koła
NOE

Ja mówie nie!!!!

Co mogą zrobić sprzedawcy w sprawie picia młodzieży -

Moje dziecko pije

Co mogą zrobić rodzice w sprawie picia swoich dzieci - poradnik

Profilaktyka w szkole

Co mogą zrobić nauczyciele w sprawie picia młodzieży

Dlaczego nauczyciele mają zajmować się problematyką picia alkoholu wśród dzieci i młodzieży?

 • Dlatego, że dla dzieci ważna jest każda osoba dorosła przejawiająca zainteresowanie ich problemami.
 • Dlatego, że zobowiązuje nas do tego prawo oświatowe, "Podstawa programowa kształcenia ogólnego".
 • Dlatego, że jesteśmy dla nich ważni; mimo że zawsze najważniejsza jest rodzina, a z wiekiem dzieci coraz większego znaczenia nabiera środowisko rówieśnicze, to szkoła z wszystkimi jej pracownikami, specyfiką podziału na klasy, ilością godzin spędzanych w jej murach, jest jednym z ważniejszych środowisk wychowawczych.
 • Dlatego, że coraz więcej nastolatków pije alkohol.
 • Dlatego, żeby dzieci nie musiały uczyć się na własnych błędach.
 • Dlatego, że oni są naszą przyszłością.
 • Dlatego, że nazwa "wychowawca" zobowiązuje.


Jakie są cele wychowania w zreformowanej szkole?
Czy problematyka profilaktyki alkoholowej jest zgodna z celami wychowawczymi szkoły?

Podstawa programowa kształcenia ogólnego zakłada m.in., że: Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby w szczególności uczniowie:

 • Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
 • Poszukiwali i dążyli do osiągnięcia celów życiowych i wartości wyższych, które pomogą im określić ich własne miejsce w świecie,
 • Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

Aby to osiągnąć, konieczne jest propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie wśród młodzieży modelu życia i spędzania wolnego czasu bez alkoholu, systematyczna praca zmierzająca do polepszania więzi nastolatków z rodzicami poprzez pomoc udzielaną rodzicom i bezpośrednie oddziaływanie na młodzież zarówno w procesie dydaktycznym, jak i wychowawczym.


Jakie mogą być założenia przy tworzeniu programu wychowawczego szkoły?
Jakie jest miejsce profilaktyki alkoholowej w programie wychowawczym szkoły?

 1. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 roku w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Wychowanie jako wspomaganie rozwoju osobowego. Profilaktyka - przeciwdziałanie zdiagnozowanym zagrożeniom.
 3. W ramach programu wychowawczego szkoły należy uwzględnić treści wychowawcze zawarte w treściach poszczególnych przedmiotów, ścieżek przedmiotowych, godzin z wychowawcą, zwyczajów szkolnych, program przeciwdziałania złu i patologii społecznej.
 4. W procesie wychowawczym w szkole działania nauczycieli powinny być skoordynowane. Każdy nauczyciel jest wychowawcą, ma osobisty wpływ na rozwój ucznia.
 5. To rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za dziecko, dlatego wszystkie działania związane z programem wychowawczym muszą być uzgodnione z nimi i przez nich zaakceptowane.
 6. To uczniowie będą poddani tym oddziaływaniom, będą w nich czynnie uczestniczyć, dlatego samorząd uczniowski musi zaopiniować program wychowawczy.
 7. W szkole mogą powstawać świetlice i świetlice socjoterapeutyczne.
 8. W szkole można tworzyć programy pomocy dla dzieci, które piją.
 9. Wszyscy uczniowie powinni być objęci działaniami prozdrowotnymi.
 10. W ramach godzin z wychowawcą uczniowie mogą nauczyć się, jak radzić sobie z naciskami płynącymi ze strony grupy rówieśniczej i reklamy; poprzez analizę własnych zachowań i reakcji mogą poszerzać wiedzę o sobie, swoich mocnych stronach, uczyć się rozwiązywania trudnych sytuacji i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Imprezy organizowane w szkole mogą stanowić dobrą okazję do tego, by pokazać młodzieży, że można bawić się bez alkoholu.


Jakie działania może podjąć wychowawca klasy?

Wychowawca może:

 1. Zapoznać się z literaturą tematu zawartą na końcu tego poradnika;
 2. Zdiagnozować sytuację w klasie;
 3. Realizować prozdrowotny program wychowawczy, w ramach którego mieści się problematyka alkoholowa;
 4. Ustalić z klasą jasne normy, dotyczące zakazu spożywania alkoholu na terenie szkoły (obejmujące także wycieczki oraz imprezy organizowane przez szkołę) oraz konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania ustalonych norm;
 5. Wdrożyć program profilaktyczny, jeżeli z diagnozy sytuacji w klasie wynika, że problem picia alkoholu jest problemem przynajmniej części dzieci ;
 6. Przeprowadzić spotkanie z rodzicami " wywiadówkę profilaktyczną"
 7. Na forum rady pedagogicznej przedyskutować możliwość podjęcia skorelowanych działań wychowawczych, profilaktycznych i interwencyjnych;
 8. Wiedząc o problemach alkoholowych rodziców dziecka, wspólnie z pedagogiem szkolnym zagwarantować takiemu dziecku pomoc socjalną, psychologiczną i socjoterapeutyczną;
 9. Jeśli podejrzewasz, że dziecko pije - wspólnie z rodzicami i pedagogiem szkolnym zastanówcie się, w jaki sposób możecie mu pomóc; może warto ułożyć plan pomocy dla takiej młodzieży, który funkcjonowałby na terenie szkoły, możecie szukać pomocy u specjalistów, skontaktować się z POMARAŃCZOWĄ LINIĄ tel. 0-801 14 00 68;
 10. Zaproponować w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli tematy pomagające nabyć umiejętności potrzebnych do prowadzenia spotkań z rodzicami (np. "Jak wspierać abstynencję dzieci"), czy realizowania spotkań z dziećmi, których celem byłoby przeciwdziałanie ich piciu.


Jak przeprowadzić diagnozę sytuacji w klasie?

 • Obserwacja uczniów w klasie i w czasie imprez szkolnych.
 • Ankieta wśród uczniów i wśród rodziców. Przykładowe pytania:

  Ankieta dla młodzieży (postaw x przy odpowiedzi, którą wybrałeś):

  • Czy w ciągu ostatnich 30 dni piłeś alkohol? .....nie, .....tak.
   Ile i co piłeś? ..................................................................
  • Czy w ciągu ostatnich 30 dni upiłeś się? .....nie, .....tak.
   Ile razy?..........................................................................<>br Czy w ciągu ostatnich 30 dni byłś namawiany do picia alkoholu? .....nie, .....tak.
   Ile razy?..........................................................................
  • Jeżeli byłeś namawiany to czy odmówiłeś? .....nie, .....tak
   Ile razy? .........................
  Ankieta dla rodziców (postaw x przy odpowiedzi, którą wybrałeś):
  • Czy jako rodzice obawiacie się, że problem picia alkoholu dotyczy Waszego dziecka? .....nie, .....tak
  • Czy koledzy, koleżanki Waszego dziecka piją alkohol? .....nie, .....tak

   Ankiety są anonimowe i robisz je dla rozpoznania sytuacji, nie za. dla wzbudzenia sensacji!

  • Rozpoznawania sytuacji wychowawczej w rodzinie dziecka.


  Jak wykorzystać wyniki diagnozy?

  1. Jeżeli problem jest słabo zaznaczony w klasie, wskazane jest przeprowadzenie zajęć wychowawczych, których celem będzie przygotowanie dzieci do opierania się naciskom środowiska rówieśniczego w przyszłości.
  2. Jeżeli problem picia zaznacza się w klasie wyraźnie - należy przeprowadzić zajęcia profilaktyczne, których tematem będzie ten problem.
  3. Jeżeli występuje sytuacja zaostrzonego picia, konieczne są zajęcia interwencyjne, podejmowane wspólnie z pedagogiem szkolnym oraz wskazanie miejsc, w których młodzież mogłaby uzyskać pomoc. Nigdy nie robimy "dochodzenia", kto podał w ankiecie wysokie wyniki dotyczące picia. Warto natomiast powtórzyć ją po upływie miesiąca, dołączając pytanie: "Czy napisałeś prawdę?". Młodzież czasami celowo podaje zawyżone dane, np. "skrzynka wódki", by zobaczyć, co nauczyciel z tym zrobi.


  O czym warto pamiętać, planując godzinę wychowawczą?

  • Zajęcia muszą zainteresować uczniów.
  • Młodzież nudzi się na prelekcjach i wykładach.
  • Najwięcej uczy się, biorąc w czymś czynny udział.
  • Nastolatek to istota myśląca, można z nim dyskutować, może mieć własne zdanie.
  • Do spotkania trzeba być dobrze przygotowanym. Jeśli czegoś nie wiemy, to możemy umówić się z klasą, że zarówno oni, jak i my poszukamy tej informacji.
  • W klasie mogą być osoby z rodzin z problemem alkoholowym, nie wolno nam ranić ich uczuć.
  • Spotkanie nie może nikogo ośmieszać i dyskryminować.
  • Należy wykorzystywać wiedzę nabytą wcześniej przez młodzież dotyczącą działania i skutków picia alkoholu.
  • Przeprowadzając ankietę wśród młodzieży, należy stworzyć atmosferę bezpieczeństwa . Ankieta musi być anonimowa.
  • Zawsze działa przykład, modelowanie zachowań. Bądź "dobrym wzorem" do naśladowania.


  O czym warto pamiętać, planując spotkanie z rodzicami - wywiadówkę profilaktyczną?

  • Pozytywny kontakt dziecka z rodzicami jest ważnym czynnikiem chroniącym młodzież.
  • Rodzice czasami nie odzywają się na spotkaniu, ponieważ obawiają się, że mogliby zaszkodzić swoim dzieciom.
  • Podając adresy poradni, numery telefonów np. "Pomarańczowej Linii" 0-801 14 00 68, "Niebieskiej Linii" 0-800 12 00 02, specjalistów, warto rozdać je wszystkim rodzicom na kartkach lub poprosić wszystkich o ich zapisanie (ludzie czasami wstydzą się zapisywać takie informacje).
  • Rodzice kochają swoje dzieci, tylko czasami nie umieją im tego okazać.
  • Jeśli dziecko pije, rodzice czują się zagubieni, często mają poczucie winy.
  • Rodzice też, kiedyś byli dziećmi - warto się odwołać do tych doświadczeń, by lepiej zrozumieli swoje dzieci.
  • Jeśli przeprowadzamy ankietę wśród rodziców, musi ona być anonimowa.
  • Warto ustawić ławki w krąg - sprzyja to lepszej komunikacji.
  • Pamiętaj, spotykacie się, by wspólnie pomóc dzieciom. Z rodzicami można dyskutować, nie należy ich pouczać.


  O czym trzeba pamiętać, udzielając pomocy?

  1. Jeżeli podejmujesz interwencję w sprawie picia ucznia z Twojej klasy, pamiętaj, że rodzice są pierwszymi osobami, z którymi musisz o tym porozmawiać. Tylko wspólnie z nimi możesz podjąć konstruktywne działanie.
  2. Jeżeli podejmujesz jakiekolwiek działania, mające na celu pomoc dziecku z rodziny z problemem alkoholowym, pamiętaj, żeby działać odpowiedzialnie i delikatnie, zawsze w kontakcie ze specjalistą. Może być nim pedagog w Twojej szkole, psycholog lub pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a na pewno terapeuci z poradni odwykowej. Sprawdź, czy na waszym terenie działa świetlica socjoterapeutyczna.


  Materiały pochodzą z:
  www.parpa.pl
  Literatura • Alkohol

  Co warto wiedzieć o alkoholu
  Działanie alkoholu
  Jak alkohol oszukuje
  Mity o alkoholu
   

  Alkohol a młodzi ludzie

  Czynniki i grupy ryzyka uzależnień
  Czy nastolatki piją
  Dlaczego nastolatki piją?
  Szkody i zagrożenia  

  Alkoholizm

  Co to jest alkoholizm
  Mity na temat alkoholizmu
  Fazy alkoholizmu
  Sygnały ostrzegawcze
  Objawy alkoholizmu
  Typy alkoholików
  Skutki alkoholizmu
  Jak postepować z alkoholikiem?

  Rodzina z problemem alkoholowym

  Cechy rodziny
  Fazy przystosowania
  Współuzależnienie
  Co można zrobić

  Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

  Sytuacja dzieci
  Nie ufaj, Nie mów, Nie odczuwaj
  Obronne wzory funkcjonowania
  Jak pomóc dzieciom

  Dorosłe Dzieci Alkoholików

  DDA

  Alkoholizm a przemoc w rodzinie

  Rodzaje przemocy
  Przemoc w rodzinie alkoholowej